Tuyển tập thánh ca Hosanna là cuốn thánh nhạc được sử dụng khá phổ biến tại nhiều hội thánh tại Việt Nam. Bạn cũng có thể tìm kiếm trên internet có một số trang đã chia sẻ bản mềm của cuốn Hosanna này ở dạng rời rạc từng bài hát một. Với nỗ lực chia sẻ những bản thánh ca vì sự mở mang Vương quốc Chúa, Tin Lành Trẻ đã tổng hợp lại thành một bản mềm và chia sẻ tại đây để quý độc giả và các bạn có thể dễ dàng tải xuống máy vi tính hay các thiết bị di động.

[PDF] Sách Thánh Ca Hosanna
Sách Thánh Ca Hosanna

Tải toàn bộ cuốn Hosanna

Download PDF

Tải xuống Sheet Sách Thánh Ca Hosanna (1 file PDF) tại địa chỉ sau:

tinlanhtre.net/download/sheet-thanh-ca/sach/Hosanna/Hosanna.pdf

Tải riêng từng bài

 1. Aba Chúa trên cao
 2. Tôn vinh Chiên Con
 3. Nhóm chung bên nhau
 4. Xin Cha hãy chiếu ánh sáng
 5. Ngài là Vua
 6. Điều cao quí nhất
 7. Kìa thật phước hạnh
 8. Xin dâng Cha
 9. Bình an Vua
 10. Tôn vinh Chúa trong mỗi lúc
 11. Thánh Linh và Hội Thánh
 12. Hosanna
 13. Ngài thật là Vua đời đời
 14. Phước hạnh
 15. Hãy hát lên Halêlugia !
 16. Nào cùng cất tiếng hoan ca
 17. Trọn đời tôi
 18. Halleluja ! trong mọi nơi Thánh
 19. Vua đời đời
 20. Trọn tất cả sự đẹp đẽ
 21. Cám ơn Cha
 22. Vinh diệu thuộc về Chúa
 23. Thi Thiên 104 : 31,33
 24. Thi Thiên 22:3
 25. Ma-Thi-Ơ 18:20
 26. Hỡi dân Chúa , hãy ca tụng Ngài !
 27. Ngợi Vua trên muôn Vua
 28. Emmanuên
 29. Nguyện cầu xin Cha
 30. Con tôn cao Cha
 31. Thi Thiên 47:6
 32. Giê-Xu ! con là tội nhân
 33. Cùng vui hoan ca
 34. Hãy reo mừng lên
 35. Cùng nhau ca ngợi Chúa
 36. Giê-Xu con vọng trông
 37. Haleluja-Amen !
 38. Thi Thiên 118:24
 39. Giê-Xu Ngài chết cho tôi
 40. Đẹp thay đôi chân
 41. Cha ban Thánh ca mới
 42. Luôn luôn hơn
 43. Còn nếu dân gọi bằng Danh Ta
 44. Chính Chúa được tôn cao
 45. Chính Chúa tại đây
 46. Chúa Thánh ra đi trong năng quyền vô song
 47. Chúng con đến cùng Cha
 48. Jesus,trong Danh Cứu Chúa biết bao quyền năng
 49. Múa,hát,vỗ tay
 50. Trong Cha là sự sống tôi
 51. Thi thiên 103
 52. Từ muôn phương xa
 53. Nhà Cha thiêng liêng con đến
 54. Con xin dâng lên muôn lời suy tôn
 55. Nước dâng rồi !
 56. Con xin khiêm nhu
 57. Halleluja,tôn Chúa cao cả năng quyền
 58. Todaraba
 59. Hãy đến trước Chúa reo cười
 60. Con muốn tôn Danh Chúa Cha
 61. Khắp trên trời truyền rao
 62. Hãy dọn đường đi cho Cứu Chúa
 63. Quyền uy thay là Đức Chúa Trời chúng ta<
 64. Ngợi khen Cha suốt đời
 65. Vào trong giây phút này
 66. Tôn ngợi Danh Chúa Jesus
 67. Nhìn nai kia
 68. An vui như con sông
 69. Jesus chúng con mến yêu
 70. Cầu xin Cha đổi lòng
 71. Jesus, tôn Cha muôn đời
 72. Jesus,Jesus,thánh khiết thay
 73. Vinh diệu cao quí thay Chiên Con này
 74. Sự bình an trong Danh Jesus
 75. Jesus,ồ tuyệt vời thay Chúa tôi
 76. Đời sống từ chốn nước nguồn
 77. Nào ai đâu như Chúa ?
 78. Cầu xin Cha hãy mở mắt con
 79. Ngài chính là chốn nương thân
 80. Chẳng bởi thế quyền
 81. Hãy mau mở Kinh Thánh
 82. Đức Chúa Trời nhân từ
 83. Jesus ban ánh sáng và tình yêu
 84. Vua hằng còn muôn đời
 85. Jesus Danh trên muôn danh
 86. Jesus Ngài là ánh sáng tuyệt vời
 87. Vua trên muôn vua
 88. Cầu bình an cho Jerusalem
 89. Thánh thay,Thánh thay,Thánh thay
 90. Jesus là tất cả cho con
 91. Thêm yêu thương,thêm năng lực
 92. Halleluja,halleluja,ngợi khen Chúa
 93. Danh Chúa được tôn cao
 94. Chúa mở cho lối đi
 95. Chúa đời con
 96. Xin Cha hiệp một
 97. Ngài đã thắng,dành vương miện
 98. Giờ này quì bên chân Chúa
 99. Nào ai như Chúa
 100. Jesus,mời Ngài đến nơi đây
 101. Hỡi Chúa mời ngài đến nơi đây
 102. Xin ý Chúa được nên
 103. Vòng tay yêu thương
 104. Jesus danh trên mọi danh
 105. Xin Thánh Linh đến
 106. Mau đến ca ngợi danh Jesus
 107. Thi thiên 130
 108. Nhã ca 1:4
 109. Lòng mừng vui
 110. Halleluja Jesus !
 111. Thánh thay Thánh thay Thánh thay Chúa ba ngôi
 112. Thánh thay
 113. Chúa Jesus phục sinh
 114. Cùng dâng câu chúc tán
 115. Không ai ngoài Jesus
 116. Thi thiên 100:4
 117. Thi thiên 99:5
 118. Ngợi tôn cao danh Jesus
 119. Dòng nước sống
 120. Thi Thiên 103
 121. Kính mến Jê-hô-va
 122. Jesus Chúc tôn Jesus
 123. Dòng huyết Chúa
 124. Tôn vinh Danh Jesus
 125. Luc-ca 4:18,19
 126. Đứng lên dân Chúa
 127. Chúa đi trước chúng ta
 128. Chúa chạm đến tôi
 129. Chúa phán đã xong rồi – Jesus là cứu Chúa
 130. Đất nước hoang vu
 131. Jesus là đấng sống
 132. Jesus dắc thắng
 133. Đấng toàn năng tể trị
 134. Ngài đã thắng cõi sự chết
 135. Lòng này mong thấy
 136. Chúa đến trong năng quyền
 137. Không thần nào khác
 138. Chúng con tự do
 139. Ê-Sai 6:8
 140. Emanuen hỡi Emanuen
 141. Thi-Thiên 57/8:9
 142. Nê-Hê-Mi 8:10
 143. Jesus ban cho bài ca
 144. Chúa từ nhân
 145. Lòng nguyện tôn cao
 146. Thêm vinh hiển Ngài
 147. Jesus con khát khao Ngài
 148. Con dâng trong tay Ngài
 149. Xin hiệp nhất chúng con
 150. Không danh nào khác
 151. Jesus đang ở nơi đây
 152. Chúa vĩ đại
 153. Nước sống cứu thế đến
 154. Chúc tán danh vua Jesus
 155. Chỉ có Cha
 156. Con quì trước ngôi
 157. Lòng kính yêu Cha
 158. Sự thành tín Chúa rất lớn
 159. Hát Haleluja
 160. Nào ai như Jesus
 161. Mời Thánh Linh ngự trị
 162. Đứng lên chiến sĩ Jêhôva
 163. Cất tiếng reo mừng Chúa
 164. Thi Thiên 34:5
 165. Hiển vinh thuộc Chiên Con
 166. Ta đây cùng con
 167. Chiên Con được tôn làm vua
 168. Mùa gặt
 169. Trận chiến thuộc về Chúa
 170. Hãy đến với Chúa
 171. Haleluja
 172. Bài ca đắc thắng
 173. Lời con ca tụng
 174. Hỡi người được mua chuộc
 175. Chúa gác sang bên
 176. Dựng nên trong con
 177. Jesus bây giờ con lại cùng Ngài
 178. Jêhôva Di-re
 179. Trong danh cứu Chúa Jesus
 180. Chúa thật tốt thay
 181. Ô huyết Jesus
 182. Nhờ huyết báu Ngài
 183. Tôn vinh vua Jesus
 184. Tình yêu bền vững của Chúa
 185. Xứng đáng thay Ngài
 186. Tôi sẽ đến quì trước Ngài
 187. Ngài khiến tôi an nghỉ
 188. Danh Chúa được ngợi khen
 189. Chúa Jêhôva
 190. Xin Thầnh Linh đến trong con
 191. Chúa xứng đáng thay
 192. Nguyện tôn vinh Chúa
 193. Thờ phượng ba ngôi
 194. Ngợi danh Jêhôva
 195. Thi Thiên 133
 196. Hãy phú thác cho Đức Jêhôva
 197. Ngài là Jêhôva
 198. Lạy Cha chúng con
 199. Hát cho Ngài
 200. Ngài là vua các vua
 201. Hãy hát ngợi khen
 202. Ca tụng danh Chúa
 203. Ngài luôn mở lối
 204. Đấng thành tín
 205. Lòng con hằng khao khát
 206. Dìu con đến gần Ngài
 207. Chúa ơi con tìm kiếm Ngài
 208. chốn vững an trong đời
 209. Hà hơi trên con
 210. Tất cả vinh dự
 211. Con thờ phượng Cha
 212. Chúa Đấng chữa lành
 213. Việt Nam truyền giáo
 1. Ngài là Chúa hiển vinh
 2. Bài ca dâng hiến
 3. Đến trong nhà Ngài
 4. Đến thờ phượng Chúa
 5. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài
 6. Đến với Ngài
 7. Giê-Hô-Va ơi
 8. Nguyện Chúa được tôn cao
 9. Sophoni 3
 10. Hãy cất tiếng vui mừng
 11. Quyết dâng
 12. Jesus Vua muôn Vua
 13. Chiên Con tôn quí
 14. Xót thương từ Chúa
 15. Thiên đàng trong lòng
 16. Bạn có thấy
 17. Khắp núi non cao,biển cả mênh mông
 18. Điều Chúa làm trong con
 19. Khắp thiên đàng
 20. Trước ngôi thương xót Chúa
 21. Chợt nhìn núi đồi cao
 22. Chúa thật vĩ đại
 23. Thánh thay Chúa
 24. Tôi sẽ mãi ca ngợi
 25. Haleluja-Adonai
 26. Vỗ tay lên
 27. Hỡi Vua của muôn đời
 28. Hosanna
 29. Jehova,Đấng toàn năng
 30. Thần linh Cha ở đây
 31. Lạ thay ân hồng Chúa
 32. Vĩ đại thay là Chúa
 33. Tin sẽ thấy
 34. Bàn chân đẹp
 35. Nguyện cầu Cha
 36. Xin tẩy sạch lòng con
 37. Cầu xin Chúa mở mắt con
 38. Hãy cùng nhau lên núi Si-ôn
 39. Thi – thiên 37:5
 40. Je-sus là Cứu Chúa

9 BÌNH LUẬN

 1. Xin cho toi biet noi nao toi co the mua nhung cuon sach nhac hat ton vinh Chua tren day. That cam on. Xin Chua ban phuoc cho Anh chi em da bo thoi gian de pho bien nhung quyen sach nhac hat ton vinh Chua. Email cua toi la nickhuynh2002@yahoo.ca

 2. Cho mình xintên của bài hát này với
  … “Giêxu tình yêu rất thiết tha, Giêxu tình yêu không chóng qua, Giêxu tình yêu không phôi pha, Giêxu Ngài là tình yêu đời đời.

  … “Giêxu vì con mang đắng cay, Giêxu vì con đã chết thay, Giêxu tình yêu Agapê, Giêxu Ngài là Cha đời đời..”

BÌNH LUẬN