Càng ngày, thế gian càng lao vào tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, địa vị và những thứ hư không, để rồi đánh mất mục đích của cuộc đời mình. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta tìm kiếm sự gần gũi với Chúa hơn mỗi ngày, để càng bước đi vững vàng hơn trong ý muốn tốt lành mà Ngài đã dành sẵn cho mỗi chúng ta. Dưới đây là 10 câu Kinh Thánh mà Tin Lành Trẻ sưu tầm và mong muốn gửi tới các bạn với thông điệp: Hãy tìm kiếm Chúa mỗi ngày!

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” – Ma-thi-ơ 6:33


“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Giê-rê-mi 29:13


“Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.” – I Sử Ký 16:11


“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.”  – Ê-sai 55:6-7


“Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” – Thi-thiên 119:10-11


“Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” – Hê-bơ-rơ 11:6


“Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.” – Thi-thiên 34:10


“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa,” – Thi-thiên 63:1


“Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.” – Thi-thiên 9:10


“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” – Giê-rê-mi 33:3


God bless you!
Tin Lành Trẻ

Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN