“Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.” Châm Ngôn 22:4
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN