“vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.” – Ga-la-ti 3:11

Click vào ảnh để xem kích thước lớn:

"Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin." - Ga-la-ti 3:11
“Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.” – Ga-la-ti 3:11

BÌNH LUẬN