Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt lành cho bạn đằng sau những thử thách, khó khăn và ngay cả sự sửa phạt. Hãy vui mừng lên vì biết chắc rằng khi vượt qua, phần thưởng sẽ là lớn lắm 😀

“Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” – Hê-bơ-rơ 12:11

"Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng;  nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy." - Hê-bơ-rơ 12:11
“Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” – Hê-bơ-rơ 12:11

BÌNH LUẬN