Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. – I Phi-e-rơ 2:5

Công trường xây dựng
Công trường xây dựng

 

Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN