Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? – Mác 4:40

Khi nỗi sợ hãi gõ cửa
Khi nỗi sợ hãi gõ cửa

 

Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN