Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. – Thi thiên 91:7

Người cắt cỏ
Người cắt cỏ
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN