Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. – Gia-cơ 5:16

Người thả diều
Người thả diều
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN