Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. – 2 Cô-rinh -tô 4:16

Sự đổi mới
Sự đổi mới
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN