Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. 2 Ti-mô-thê 1:12

Trứng phục sinh
Trứng phục sinh
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN