Ảnh vui Cơ Đốc

Ảnh vui Cơ Đốc

Sự đổi mới

Sự đổi mới
Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt...

Ánh sáng bên trong

Ánh sáng bên trong
Vì Đức Chúa Trời, - là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã làm cho sự sáng...

Sự đổi mới

Sự đổi mới
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn....

Cốc đức tin

Cốc đức tin
Là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng...

Radio Ân Điển

Radio Ân Điển
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là...

Điểm dừng xe buýt

Điểm dừng xe buýt
Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu...

Rô-ma 15:32 Trạm tiếp sức thông công

Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghĩ với anh em nữa. - Rô-ma 15:32
Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghĩ với...

Sâu bướm

Sâu bướm
Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể...

Vào trong

Vào trong
Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của...

Bảo vệ ngã tư đường

Bảo vệ ngã tư đường
Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời...