“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” -Lu-ca 2:14

Click vào hình dưới để tải ảnh gốc (1600px):

"Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" -Lu-ca 2:14
“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” -Lu-ca 2:14

BÌNH LUẬN