“Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.” – Thi thiên 96:1

Click vào hình dưới đây để tải ảnh lớn (1600px)

"Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va." - Thi thiên 96:1
“Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.” – Thi thiên 96:1

BÌNH LUẬN