Tác giả Đăng bởi Jasmine Truong

Jasmine Truong

177 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN
"Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! " Ma-thi-ơ 5:9

Ma-thi-ơ 5:9

"Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời." Thi-thiên 121:8

Thi-thiên 121:8

"Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình." Châm-ngôn 27:17

Châm-ngôn 27:17

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ."Ma-thi-ơ 11:28

Ma-thi-ơ 11:28

" Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." Châm-ngôn 4:23

Châm-ngôn 4:23

"Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình."Ga-la-ti 5:14

Ga-la-ti 5:14

"Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi;" Ê-sai 41:13

Ê-sai 41:13

"Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm." 1 Giăng 2:6

1 Giăng 2:6