Tác giả Đăng bởi Mai Trần

Mai Trần

36 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN
"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va." - Thi Thiên 27:14

Thi Thiên 27:14

“Lạy Đức Giê-hô-va, những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, Vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài.” - Thi Thiên 9:10

Thi Thiên 9:10

"Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng." - Châm Ngôn 30:8-9

Châm Ngôn 30:8-9

"Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy." - 1 Timothy 1:15

1 Ti-mô-thê 1:15

"Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi." - Phi-líp 1:20

Phi-líp 1:20