Tác giả Đăng bởi Mai Trần

Mai Trần

39 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN
"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va." - Thi Thiên 27:14

Thi Thiên 27:14

“Lạy Đức Giê-hô-va, những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, Vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài.” - Thi Thiên 9:10

Thi Thiên 9:10

"Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng." - Châm Ngôn 30:8-9

Châm Ngôn 30:8-9

"Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy." - 1 Timothy 1:15

1 Ti-mô-thê 1:15