Câu gốc Kinh Thánh

Câu gốc Kinh Thánh

Châm-ngôn 8:33

"Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó." Châm-ngôn 8:33

I Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. - I Giăng 1:9
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng...

Ma-thi-ơ 5:9

"Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! " Ma-thi-ơ 5:9

Thi-thiên 121:8

"Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời." Thi-thiên 121:8

Châm-ngôn 27:17

"Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình." Châm-ngôn 27:17

I Phi-e-rơ 5:8

"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được." - I Phi-e-rơ 5:8
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh...

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12 – Kính trọng những kẻ có công khó...

"Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em." -I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12
"Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn...

Ma-thi-ơ 11:28

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ."Ma-thi-ơ 11:28

Châm-ngôn 4:23

" Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." Châm-ngôn 4:23

Thi Thiên 27:14

"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va." - Thi Thiên 27:14
"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va." - Thi Thiên 27:14 Click vào hình để tải ảnh...