Một trong những câu hỏi người nam Cơ Đốc thường đặt ra là “Làm thế nào để tôi trở thành một người nam tin kính?” Trong bài đăng lần này, Tin Lành Trẻ xin chia sẻ những câu Kinh Thánh thú vị gửi tới các các anh em, là những người nam trong Chúa.

Chúng tôi hy vọng những đặc điểm này, và những câu Kinh Thánh đi kèm, sẽ khích lệ bạn và giúp bạn trở nên người nam mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn để trở thành!

1. PHỤC VỤ CHÚA

Một người nam tin kính luôn đặt sự ưu tiên cho Vương quốc Đức Chúa Trời và sự Vinh hiển của Ngài cao hơn hết mọi sự trên đất này. Bạn sẽ không sống chỉ vì những gì thế gian mang lại: những lạc thú, sung túc, của cải vật chất. Nhưng thay vào đó, hãy sống cho những gì trường tồn mãi mãi và có ý nghĩa đời đời: mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của bạn.

1. “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” – Ma-thi-ơ 6:33

2. “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” – Mác 10:45

3. “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” – Giô-suê 24:15

4. “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Thi Thiên 16:11

5. “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ.” Thi Thiên 84:10

6. “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa.” – Hê-bơ-rơ 6:10

Những câu Kinh Thánh khác: 2 Cô-rinh-tô 5:10, 1 Phi-e-rơ 2:21-23

2. KHIÊM NHƯỜNG

Kiêu ngạo là cái bẫy mà nam giới thường mắc phải. Nhưng một người nam tin kính Chúa sẽ cảnh giác với sự kiêu ngạo, và mặc lấy sự khiêm nhường. Thay vì tôn cao bản thân, hãy dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Đấng bạn trông cậy trong mọi sự.

7. “Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” – 1 Phi-e-rơ 5:5-7

8. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” – Châm ngôn 3:5-6

9. “Ai ưa điều sửa phạt ưa sự tri thức; Nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngây dại.” – Châm ngôn 12:1

10. “Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run.” – Ê-sai 66:2

11. “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” – Mi-chê 6:8

12. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” – Giăng 15:5

13. “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.” – Phi-líp 2:3-5

14. “Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện.” – Thi thiên 141:5

Dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Đấng bạn trông cậy trong mọi sự.
Thay vì tôn cao bản thân, hãy dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Đấng bạn trông cậy trong mọi sự.

3. NÓI LỜI CHÂN THẬT

Trong một thế giới đầy dẫy sự giả dối, thì việc sống một cách ngay thẳng càng trở nên khó khăn, bởi vì nó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải thú nhận những khuyết điểm của bản thân trước mọi người. Tuy nhiên, một người đàn ông kính sợ Chúa sẽ dám sống chân thật bởi đức tin và sự trông cậy vào Đấng xử đoán công bình.

15. “Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo.” – Dân số Ký 30:2

16. “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” – Cô-lô-se 3:9-10

17. “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” – Phục truyền Luật lệ Ký 8:3b

18. “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” – Giô-suê 1:8

19. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” – 2 Ti-mô-thê 3:16-17

4. LUÔN TIẾN BƯỚC

Là một người nam tin kính Chúa, bạn cần phát huy bản lĩnh can đảm mà Chúa đã tạo dựng trong con người bạn. Hãy luôn ở trong tư thế chủ động và sẵn sàng, luôn là người tiên phong và dẫn đầu trong công việc. Đừng để sự rụt rè, thờ ơ hay lười biếng làm cản trở bạn. Nhưng thay vào đó, hãy là người đàn ông của trách nhiệm.

20. Khi Đa-vít hay được điều đó, liền sai Giô-áp với các dõng sĩ của đạo binh… “Hãy vững lòng bền chí, đánh giặc cách can đảm, vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta; nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt!” – 2 Sa-mu-ên 10:7, 12

21. “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.” – Ê-xê-chi-ên 22:30

22. “Trong các thứ công việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn.” – Châm ngôn 14:23

23. “Phần nhiều người khoe khoang sự nhơn từ mình; Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành?” – Châm ngôn 20:6

24. “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” – Giăng 10:11

25. “Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” – Gia-cơ 2:17

26. “Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ được phước trong sự vâng lời mình.” – Gia-cơ 1:23-25

Những câu Kinh Thánh khác: Thi Thiên 101, Giê-rê-mi 5:1, Ê-xê-chi-ên 22:23-31,

Là một người nam tin kính Chúa, bạn cần phát huy bản lĩnh can đảm mà Chúa đã tạo dựng trong con người bạn. Hãy luôn ở trong tư thế chủ động và sẵn sàng, luôn là người tiên phong và dẫn đầu trong công việc.
Là một người nam tin kính Chúa, bạn cần phát huy bản lĩnh can đảm mà Chúa đã tạo dựng trong con người bạn. Hãy luôn ở trong tư thế chủ động và sẵn sàng, luôn là người tiên phong và dẫn đầu trong công việc.

5. DÁM BÀY TỎ

Sự can đảm của một người nam tin kính cũng thể hiện ở tinh thần không nao núng khi công bố lẽ thật. Nơi sự bất công hoành hành, người ấy sẽ dám lên tiếng bênh vực kẻ yếu đuối. Giữa thế gian tội lỗi, người ấy sẽ rao rảng về phúc âm và sự công chính của Đức Chúa Trời cách không hổ thẹn. Hãy nói lẽ thật trong sự yêu thương.

27. “Một lời quở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.” – Châm ngôn 27:5-6

28. “Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyên cớ của các người bị để bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình, Và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.” – Châm ngôn 31:8-9

29. “Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” – 1 Phi-e-rơ 3:15

30. “Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta. Song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt.” – Châm ngôn 14:25

31. “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải; Nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng.” – Châm ngôn 15:1-2

32. “Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh, các ngươi nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài.” – Ê-sai 8:13

33. “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” – Rô-ma 1:16

Những câu Kinh Thánh khác: Châm ngôn 24:11-12, Giê-rê-mi 1:17

6. VỮNG VÀNG

Bằng cách nương cậy hoàn toàn nơi Chúa, một người nam tin kính sẽ không run sợ trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong mọi cám dỗ, khó khăn hay thử thách, bạn sẽ vẫn vững vàng, tiếp tục bước đi và đạt đến đích mà Chúa đã đặt trước cho bạn.

34. “Nầy, ngày nay, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất nầy, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và dân trong đất. Họ sẽ đánh nhau với ngươi, những không thắng ngươi; vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” – Giê-rê-mi 1:18-19

35. “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” – 1 Cô-rinh-tô 15:58

36. “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.” – 1 Phi-e-rơ 5:8-9

37. “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” – 2 Sử Ký 16:9

38. “Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con nhỏ mọn thay.” – Châm ngôn 24:10

39. “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” – Ê-sai 41:10

40. “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” – 1 Cô-rinh-tô 10:13

Những câu Kinh Thánh khác: Giê-rê-mi 12:5, Ga-la-ti 1:10, Phi-líp 1:27-28

Kết luận

Nếu bạn thực sự khao khát trở nên một người nam tin kính Chúa, hãy dành thời gian riêng tư với Ngài ngay hôm nay. Hãy cầu xin Chúa chỉ dẫn và giúp đỡ bạn để trở nên một người nam mà Ngài muốn. Mỗi ngày, hãy luôn công bố điều đó, đồng thời đọc lời Chúa để được Ngài soi sáng. Chúng tôi khích lệ bạn học thuộc những câu bạn thích nhất trong những câu Kinh Thánh trên, và đặc biệt là hãy áp dụng chúng vào đời sống của bạn.

Một người nam thật sự tin kính Chúa là một người nam ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu nhiều hơn!

Nguyện Chúa ban phước trên đời sống bạn!

Tin Lành Trẻ

Tổng hợp câu gốc: Watermark Community Church

BÌNH LUẬN