Quyền năng của Đức Thánh Linh nhiều như thế nào? Đức Thánh Linh có tất cả quyền năng mà Đức Chúa Trời có, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngay từ buổi đầu sáng thế, quyền năng ban cho sự sống của Đức Thánh Linh đã được bày tỏ ra. Chúng ta được biết trong Sáng Thế Ký 1:2  rằng: ”Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” và Đức Chúa Trời cũng phán rằng: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” (Sáng Thế Ký 1:26). Điều này thể hiện sự bình đẳng của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh. Chúng ta nhận lãnh QUYỀN NĂNG của Đức Thánh Linh ngay thời điểm chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Rô-ma 8:11 chép rằng:” Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”

 “Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.” Giăng 20:22-23

Quyền năng để yêu thương và làm chứng

Đức Thánh Linh ban cho quyền năng gì? Phao-lô cho chúng ta biết hai điều quan trọng. Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng ta, và làm chứng về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: ”Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. “(Công vụ 1:8)

 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất..” Công vụ 1:8

Cầu Xin và Nhận Lãnh

Để nhận được quyền phép đó, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Chúng ta bắt đầu bằng việc cầu xin Chúa làm đầy dẫy chúng ta bằng Thánh Linh Ngài; và xin Ngài tha thứ vì chúng ta đã từng không nhận biết Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng: “Huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài! “ (Lu-ca 11:13). Kể từ hôm nay, hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn học cách yêu thương những người xung quanh như Chúa đã làm và trở nên một nhân chứng tuyệt vời cho Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế giới này. Làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm sự sống dư dật mà Đức Chúa Trời dành cho bạn.

“Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ..” Công vụ 4:31

New Believers’ Guide –  Tin Lành Trẻ

Ngày 10: Đời sống trong Đức Thánh Linh

Chương trình Những hướng dẫn cho tín hữu mới gồm 30 bài học ngắn, nhằm giúp cho người mới tin nhận Chúa có thể dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận với những điều căn bản trong đức tin.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:

http://tinlanhtre.tk/cham-soc-tin-huu/nhung-huong-dan-cho-tin-huu-moi.html

 

BÌNH LUẬN